“พล.อ.ประวิตร” ขอความร่วมมือทุกส่วนผลักดันปฏิรูปปาล์มน้ำมัน

รองนายกฯ ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน คำนึงถึงประโยชน์ร่วมและเป็นธรรมในการผลักดันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปฏิรูปปาล์มน้ำมัน ตามข้อมูลความเป็นจริงร่วมกัน

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561 โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามขับเคลื่อนการแก้ปัญหาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม ว่า ที่ประชุมรับทราบสรุปสถานการณ์น้ำมันปาล์มตลาดโลกปี 2561 ซึ่งมีแนวโน้มราคาลดลง จากผลผลิตและสต็อกรวมของโลกที่เพิ่มขึ้น เทียบกับปี 2560 รวมทั้งรับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการทำหน้าที่ขับเคลื่อนและติดตามงานสำคัญ ตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ

พล.ท.คงชีพ กล่าวว่า ทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณามาตรการแก้ปัญหาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม ในประเด็นการลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร การพัฒนาคุณภาพปาล์มน้ำมัน ตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มแห่งชาติ การปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศ การกำหนดมาตรฐานโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม การส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี 20 และการส่งเสริมปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี

“โดย พล.อ.ประวิตร ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานร่วมกันแสดงความจริงใจในการพิจารณามาตรการแก้ปัญหาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม ไปเร่งรัดผลักดันขับเคลื่อน ร่วมกับยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มแห่งชาติทั้งระบบ บนฐานข้อมูลจริงที่ตรงกันทุกฝ่าย โดยขอให้คำนึงถึงประโยชน์ร่วมของทุกกลุ่มที่มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึง เป็นธรรม ทั้งเกษตรกร ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน และภาครัฐ เพื่อร่วมกันรักษาเสถียรภาพของระบบเกษตรและอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันในภาพรวม” พล.ท.คงชีพ กล่าว

พล.ท.คงชีพ กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ พล.อ.ประวิตร ได้กำชับให้กระทรวงพาณิชย์กำหนดมาตรการเฉพาะเร่งด่วนเข้าไปสนับสนุนผลักดันการส่งออกสต็อกน้ำมันปาล์มส่วนเกิน และประสานกับกรมศุลกากร เร่งแก้ปัญหาการกระทำที่ผิดกฎหมายในการถ่ายลำ-ผ่านแดนน้ำมันปาล์ม เพื่อรักษาและปรับสมดุลราคาภายในประเทศ พร้อมกันนี้ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งกำหนดมาตรฐานโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม เพื่อปรับคุณภาพการสกัดให้สูงขึ้น พร้อมทั้งประสานกับกระทรวงพลังงาน ส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี 20 เพื่อประโยชน์ร่วมกัน.-สำนักข่าวไทย