ผู้ประกอบการหอพัก ร้องศาลปกครองขอยกเลิกคำสั่ง สคบ.คุมสัญญาห้องเช้า 2561

กลุ่มผู้ประกอบการหอพักห้องเช่า รวมตัวร้องศาลปกครอง ขอยกเลิกประกาศ สคบ.ควบคุมสัญญาห้องเช่า 2561 ชี้เป็นกฎหมายไม่เป็นธรรม คุ้มครองเฉพาะผู้บริโภคฝ่ายเดียวเกินความเป็นจริง ผู้ประกอบการฯปฏิบัติตามได้ยาก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (11 พ.ค.) กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัย กว่า 200 คน นำโดย นายบารมี เรืองกาญจนเศรษฐ์ และนางพิมานมาศ ภิญญารัตน์ พร้อมด้วยทนายความ เดินทางยื่นร้องศาลปกครองกลาง โดยขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนประกาศสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เรื่องให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2561 เนื่องจากกลุ่มผู้ประกอบการ เห็นว่า สคบ.ออกประกาศดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้การคุ้มครองเฉพาะผู้บริโภคแต่ฝ่ายเดียวจนเกินความเป็นจริง และเกินความสามารถที่ผู้ประกอบการฯจะปฏิบัติตามได้ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน พ.ร.ฏ.กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและลักษณะของสัญญา พ.ศ.2542 เนื่องจากไม่ได้รับฟังข้อเท็จจริงที่หลากหลายของผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรง รวมทั้งเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540 อยู่แล้ว นอกจากนี้ กลุ่มผู้ประกอบการฯ ยังขอให้ศาลพิจารณาไต่สวนฉุกเฉิน เพื่อมีคำสั่งระงับการบังคับใช้ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เรื่องให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561 เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาจนถึงที่สุด

นายบารมี เรืองกาญจนเศรษฐ์ แกนนำกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจให้เช้าอาคารเพื่อที่อยู่อาศัย กล่าวว่า กลุ่มผู้ประกอบการฯ พร้อมจะปฏิบัติตามกฎหมาย เพียงแต่ประกาศ สคบ. ฉบับดังกล่าว เป็นกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม ลิดรอนสิทธิที่พึงมีของกลุ่มผู้ประกอบการฯ เช่น การสั่งห้ามผู้ประกอบการหอพักห้องเช่าบังคับขับไล่ผู้เช่าอาศัยที่ปฏิบัติผิดสัญญาเช่าออกจากห้องเช่า แต่ให้ผู้ประกอบการไปฟ้องศาลขับไล่ผู้เช่าเอง หรือ กรณีสั่งห้ามผู้ประกอบการฯเรียกเก็บค่าน้ำค่าไฟจากผู้เช่าอาคารเกินกว่าอัตราที่การไฟฟ้าและการประปาเรียกเก็บ ขณะการไฟฟ้าและการประปาเรียกเก็บค่าไฟค่าน้ำในอัตราก้าวหน้าและไม่คงที่ ซึ่งค่าใช้จ่ายและความเสียหายที่เกิดขึ้นตกเป็นภาระของผู้ประกอบการฯฝ่ายเดียว

“ประกาศฉบับนี้ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง มีผลกระทบต่อผู้ประกอบธุรกิจการให้เช่าอาคารอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ ที่ผ่านมา สคบ.เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการเพียง 120 ราย จากผู้ประกอบการที่มีอยู่กว่าหมื่นรายทั่วประเทศ ดังนั้นจึงต้องมาร้องศาลปกครองเพื่อขอความเป็นธรรม สั่งเพิกถอนประกาศฉบับนี้ไปก่อน และค่อยมาร่างประกาศกฎหมายที่มีความเป็นธรรมมากกว่านี้”นายบารมีกล่าว .- สำนักข่าวไทย